Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna meestal alleen "gegevens" genoemd) worden alleen door ons verwerkt indien dit vereist is en om goed werkende en gebruikersvriendelijke websites te kunnen bieden, met inbegrip van de inhoud daarvan en de daar aangeboden diensten.

Zoals bepaald in Art. 4, lid 1 van Verordening (EU) 2016/679, dat wil zeggen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"), is "verwerking" een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij u met name over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking beslissen. Daarom informeren wij u ook over de externe elementen waarvan wij gebruik maken om onze websites te optimaliseren en de gebruikswaarde ervan te verhogen, voor zover hierdoor derden gegevens verwerken, wat zij op hun beurt op eigen verantwoordelijkheid doen.


Onze privacyverklaring is als volgt ingedeeld:

I. Informatie over ons als Verwerkingsverantwoordelijke

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over gegevensverwerking


I. Informatie over ons als Verwerkingsverantwoordelijke

In verband met privacy is de verantwoordelijke aanbieder van deze internetaanwezigheid:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Löningen

Duitsland


Telefoon: 05432 83-0

Telefax: 05432 3985

E-mail: info@remmers.de

Functionaris Gegevensbescherming bij de aanbieder is:

Karim Medeke


II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met het oog op de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht

  • op bevestiging of de betreffende gegevens verwerkt worden, op informatie over de verwerkte gegevens, op meer informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (zie ook Art. 15 AVG);
  • op rectificatie of vervollediging van onjuiste respectievelijk onvolledige persoonsgegevens (zie ook Art. 16 AVG);
  • op onmiddellijke wissing van de hen betreffende gegevens (zie ook Art. 17 AVG), of anders, voor zover verdere verwerking overeenkomstig Art. 17 lid 3 AVG vereist is, op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 AVG;
  • op het verkrijgen van de hen betreffende en door hen verstrekte gegevens en doorgifte van deze gegevens aan een andere aanbieder/verwerkingsverantwoordelijke (zie ook Art. 20 AVG);
  • op het indienen van klachten bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens in strijd met privacywetgeving door de aanbieders worden verwerkt (zie ook Art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers over wie zij gegevens openbaar maken, te informeren over de rectificatie of wissing van gegevens of de beperking van de verwerking, die op grond van Artikel 16, 17 lid 1, 18 AVG heeft plaatsgevonden. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De gebruiker heeft recht op informatie over deze ontvangers.

Ook hebben de gebruikers en betrokkenen overeenkomstig Art. 21 AVG het recht op bezwaar tegen de toekomstige verwerking van de hen betreffende gegevens, voor zover de gegevens door de aanbieders verwerkt worden overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Met name is bezwaar toegestaan tegen de gegevensverwerking die bedoeld zijn voor Direct Marketing.


III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website verwerkt worden, worden gewist of onbeschikbaar gemaakt, zodra het doel van de opslag vervalt, het wissen van de gegevens niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht en er vervolgens geen andersluidende opgave van afzonderlijke verwerkingsprocedures wordt gemaakt.

Servergegevens

Op technische gronden, met name om een veilige en stabiele website te garanderen, stuurt uw browser gegevens door aan ons en aan onze website provider. Met deze zg. server logfiles worden o.a. de volgende gegevens verzameld: type en versie van uw browser, besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website terecht bent gekomen (Referrer URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid, die u bezoekt, datum en tijdstip van dat bezoek en het IP-adres van de internetaansluiting waarmee u onze internetaanwezigheid heeft bezocht. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen; dit gebeurt echter niet samen met andere gegevens over u. Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetaanwezigheid. De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist, tenzij langere opslag vereist is om als bewijs te dienen. In dat geval worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgezonderd van verwijdering tot het incident volledig is opgehelderd.

Cookies

a) Session cookies

Wij maken op onze websites gebruik van zg. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser worden opgeslagen op uw laptop, pc, smartphone of ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Door deze cookies wordt informatie over u verwerkt, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres. Deze verwerking maakt onze website , effectiever en veiliger en gebruiksvriendelijker. Denk hierbij aan de verwerking en weergave van onze internetaanwezigheid in diverse talen of een functie die het zgn. boodschappenmandje mogelijk maakt. De rechtsgrondslag van deze verwerking is Art. 6, lid 1, sub b) AVG, voor zover deze cookies gegevens verwerken om een overeenkomst te bevestigen of af te wikkelen. Indien de verwerking niet is bedoeld voor de bevestiging of afwikkeling van een overeenkomst, is ons gerechtvaardigd belang de verbetering van de functionaliteit van onze website. In dat geval is de rechtsgrondslag gelegen in Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Als u uw browser sluit, worden deze Session cookies gewist.

b) Cookies van derden

Soms worden op onze website ook cookies gebruikt van partnerbedrijven met wie wij samenwerken in verband met advertenties, analyse of functionaliteiten van onze internetaanwezigheid. Meer details hierover, met name de doeleinden en de rechtsgronden van deze cookies van derden, leest u hieronder.

c) Mogelijkheid om te verwijderen

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen of beperken via uw browserinstellingen. Ook kunt u cookies die al zijn opgeslagen, altijd weer verwijderen. De hiervoor vereiste stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Bij vragen kunt u de helpfunctie of documentatie raadplegen van uw internetbrowser, of u kunt zich richten tot de fabrikant of de helpdesk daarvan. Bij zg. flash cookies kan verwerking echter niet via de instellingen van de browser voorkomen worden. In dat geval moet u de instelling van uw Flash Player veranderen. Ook hier geldt dat de stappen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, afhankelijk zijn van de Flash Player die u gebruikt. Bij vragen kunt u ook in dit geval de helpfunctie of documentatie raadplegen van uw internetbrowser, of u kunt zich richten tot de fabrikant of de helpdesk daarvan. Als u de installatie van de cookies verhindert of beperkt, kan dit echter tot gevolg hebben dat niet alle functies van onze internetaanwezigheid volledig te gebruiken zijn.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die hiervoor van u gevraagd worden, dus uw e-mailadres en - optioneel - uw naam en adres, aan ons verstrekt. Tegelijkertijd slaan wij het IP-adres op van de internetaansluiting van waaruit u op onze website benadert, en datum en tijdstip van uw aanmelding. In het vervolg van de verdere aanmeldingsprocedure vragen wij uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief, wij beschrijven de inhoud en verwijzen naar deze privacyverklaring. De gegevens die daarbij geregistreerd worden, gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief - ze worden dus met name niet doorgestuurd aan derden. Rechtsgrondslag hierbij is Art. 6, lid 1, sub a) AVG. De instemming met het versturen van de nieuwsbrief kunt u overeenkomstig Art. 7, lid 3 AVG op elk moment ongedaan maken, waarbij dit ook voor de toekomst geldt. Hiertoe hoeft u ons alleen te laten weten dat u uw inschrijving intrekt of op de afmeldlink te klikken die in iedere nieuwsbrief staat.

Verzoek om contact / Contactmogelijkheid

Indien u met ons contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de gegevens die u daarbij verstrekt gebruikt voor de verwerking van uw verzoek. De gegevens worden verstrekt zodat wij uw verzoek kunnen verwerken en beantwoorden - als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet, of slechts beperkt afhandelen.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, sub b) AVG.

Uw gegevens worden gewist als uw vraag voldoende beantwoord is en er geen wettelijke bewaarplicht is die verwijdering verbiedt, zoals bij een aansluitende afwikkeling van de overeenkomst.

Gebruikersbijdragen, commentaren en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze websites vragen, antwoorden, meningen en beoordelingen (hierna: bijdragen) openbaar te maken. Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, verwerken en publiceren wij uw bijdrage, datum en tijdstip van de plaatsing, en het eventueel door u gebruikte pseudoniem.

Rechtsgrondslag hierbij is Art. 6, lid 1, sub a) AVG. De instemming kunt u overeenkomstig Art. 7 lid 3 AVG op elk moment ongedaan maken, waarbij dit ook voor de toekomst geldt. Hiervoor hoeft u ons alleen te informeren dat u uw bijdrage wilt intrekken.

Verder verwerken wij ook uw IP- en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om verdere stappen te nemen of te ondersteunen, indien uw bijdrage in strijd is met rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

Rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is een eventueel noodzakelijke juridische procedure.

Google Analytics

Op onze internetaanwezigheid maken wij gebruik va Google Analytics. Dit is een Webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Google Analytics dient om het gebruik van onze website te analyseren. Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze internetaanwezigheid.

Informatie over gebruik, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van het bezoek aan onze internetaanwezigheid wordt daarbij doorgestuurd naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics echter uitsluitend met de zg. anonymiseringsfunctie. Met deze functie kort Google het IP-adres reeds binnen de EU resp. de EER in.

De gegevens die op deze manier geregistreerd worden, worden weer door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en over de manier waarop onze website gebruikt wordt. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om verdere diensten te verstrekken, die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google vermeldt dat zij uw IP-adres niet aan andere gegevens koppelen. Google geeft op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

meer informatie over privacybescherming, bijv. ook over de mogelijkheid om het gegevensgebruik te beëindigen.

Google biedt verder op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zg. deactiverings-Add-on plus verdere informatie hierover. Deze Add-on kan via de gebruikelijke browsers geïnstalleerd worden en biedt u nog meer mogelijkheden om te bepalen welke gegevens Google bij uw bezoek aan onze website vezamelt. Daarbij vertelt de Add-on aan JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over het bezoek aan onze website niet doorgestuurd moet worden naar Google Analytics. Dit voorkomt echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt verstrekt. U leest natuurlijk ook in deze privacyverklaring of wij nog andere webanalysediensten gebruiken en welke dat zijn.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps om weer te geven waar wij gevestigd zijn en om een routebeschrijving te kunnen geven. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Om weergave van bepaalde tekens op onze website mogelijk te maken, wordt bij het bezoeken van onze website een verbinding opgebouwd met de server van Google in de V.S.

Indien u gebruik maakt van de Google Maps elementen die verwerkt zijn in onze website, wordt door Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindtoestel opgeslagen. Om onze plaats van vestiging te tonen en een routebeschrijving weer te geven, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. Hierbij kunnen we niet uitsluiten dat Google daarvoor gebruik maakt van servers in de V.S..

Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisering van de functionaliteit van onze internetaanwezigheid.

Door de verbinding die op deze manier met Google wordt gemaakt, kan Google detecteren vanaf welke website uw verzoek is verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrijving verzonden moet worden. Indien u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u voorkomen dat de cookies worden opgeslagen via de desbetreffende instellingen van uw browser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "cookies".

Het gebruik van Google Maps en de informatie die verstrekt wordt via Google Maps vindt plaats overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Google

https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de

en de algemene voorwaarden voor Google Maps

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google geeft verdere informatie op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google Fonts

Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Om weergave van bepaalde tekens op onze website mogelijk te maken, wordt bij het bezoek aan onze website een verbinding opgebouwd met de Google server in de V.S.

Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisering en economische exploitatie van onze internetaanwezigheid.

Door het oproepen van de door onze website gemaakte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek wordt verstuurd en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype verzonden moet worden. Google geeft hierover meer informatie op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

met name over de mogelijkheden om het gebruik van deze gegevens te beëindigen.

"Facebook" Social PlugIn

Wij gebruiken op onze website de PlugIn van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.In de EU wordt deze dienst geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd. Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

garandeert Facebook dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de kwaliteitsverbetering van onze website. Meer informatie over de mogelijke PlugIns en over de functies daarvan wordt door Facebook verstrekt op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Voor zover de Plug-in op een door u bezochte site van onze internetaanwezigheid aanwezig is, downloadt uw internetbrowser een exemplaar van de Plug-in van de servers van Facebook in de V.S. Om technische redenen is het daarbij nodig dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Bovendien worden datum en tijd van het bezoek aan onze website opgenomen.

Als u bent ingelogd op Facebook terwijl u een van onze websites bezoekt die voorzien is van de plug-in, wordt de informatie die wordt verzameld door de Plug-In tijdens uw bezoek herkend door Facebook. De informatie die op deze manier wordt verzameld wijst Facebook waar mogelijk toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount dat u bij Facebook heeft. Indien u bijv. ook de "Vind ik leuk"-knop van Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook gebruikersaccount en eventueel via het platform van Facebook openbaar gemaakt. Als u dat niet wilt, moet u voordat u onze website bezoekt uitloggen bij Facebook of met behulp van een Add-on in uw internetbrowser ervoor zorgen dat de Facebook-Plug-in geblokkeerd wordt. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens en uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dat verband, geeft Facebook op

https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Wij maken op onze websites ook gebruik van YouTube. Dit betreft een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna "YouTube" genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google, en daarmee ook dochteronderneming YouTube, dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Wij gebruiken YouTube in de "Privacymodus" om u video's te kunnen laten zien. Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de kwaliteitsverbetering van onze website. De functie "Privacymodus inschakelen" zorgt ervoor, naar zeggen van YouTube, dat de hierna nog nader beschreven gegevens alleen worden verzonden aan de server van YouTube als u een video ook daadwerkelijk start. Zonder deze "Privacymodus inschakelen" wordt een verbinding gemaakt met de server van YouTube in de V.S. zodra u een van onze websites bezoekt waar een YouTube video is verwerkt. Het wordt aanbevolen deze verbinding te gebruiken om de betreffende video op onze website te kunnen afspelen via uw internetbrowser. In verband hiermee registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de door u bezochte website. Bovendien maakt Google verbinding met het "Double Click" advertentienetwerk. Indien u tegelijkertijd ingelogd bent op YouTube, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dat niet wilt, moet u uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt, of u moet de desbetreffende instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount aanpassen. Voor de functionaliteit en de analyse van het gebruik worden door YouTube permanente cookies op de internetbrowser van uw eindtoestel opgeslagen. Als u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u via de instellingen van uw browser voorkomen dat de cookies worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "cookies". Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens en uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dat verband, geeft Google op

https://policies.google.com/privacy

Google AdWords met Conversion Tracking

Op onze websites maken wij gebruik van de advertentie-onderdelen Google AdWords en van de zg. Conversion Tracking. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Wij gebruiken Conversion Tracking om doelgericht te kunnen adverteren. Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze internetaanwezigheid.

Indien u op een advertentie klikt die door Google is gelinkt, wordt door de Conversion Tracking waar wij gebruik van maken een cookie op uw eindtoestel opgeslagen. Deze conversion cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Indien de cookie nog geldig is en u bezoekt een bepaalde webpagina waar wij aanwezig zijn, kunnen wij en Google analyseren dat u op een advertentie hebt geklikt die wij bij Google geplaatst hebben en dat u vervolgens bent doorgelinkt naar onze website.

Aan de hand van de informatie die zo wordt verkregen, maakt Google statistieken voor ons over het bezoek aan onze internetaanwezigheid. Bovendien krijgen wij hierdoor inzicht in het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en de webpagina's van onze internetaanwezigheid die vervolgens zijn bezocht. Wij kunnen u echter niet op deze manier identificeren; hetzelfde geldt voor derden die ook gebruik maken van Google AdWords.

Bovendien kunt u plaatsing van cookies voorkomen of beperken via de instellingen van uw browser. Ook kunt u cookies die al zijn opgeslagen, altijd weer verwijderen. De hiervoor vereiste stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Bij vragen kunt u de helpfunctie of documentatie raadplegen van uw internetbrowser, of u kunt zich richten tot de fabrikant of helpdesk daarvan.

Verder biedt ook Google op

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

meer informatie over dit onderwerp, met name over de mogelijkheden om het gegevensgebruik te beperken.

Google Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen" van Google

Voor onze Website maken wij gebruik van de Remarketing of "Vergelijkbare Doelgroepen"-functie. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering op grond van het EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Wij gebruiken deze functie om op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties weer te geven op websites van anderen, die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google. Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze internetaanwezigheid.

Om deze advertentiedienst mogelijk te maken, wordt door Google tijdens uw bezoek aan onze internetaanwezigheid via uw internetbrowser een cookie met een getallenreeks op uw eindtoestel opgeslagen. Deze cookie registreert geanonimiseerd zowel uw bezoek als het gebruik van onze internetaanwezigheid. Daarbij worden echter geen persoonsgegevens doorgegeven. Voor zover u vervolgens de website van een ander bezoekt, die eveneens gebruik maakt van het advertentienetwerk van Google, worden mogelijk advertenties worden weergegeven die betrekking hebben op onze internetaanwezigheid of die verwijzen naar de aanbiedingen die wij daar doen.

Om deze functie permanent uit te schakelen, biedt Google voor de gangbare browsers een browser-plug in op

https://www.google.com/settings/ads/plugin

Ook kan het gebruik van cookies van bepaalde aanbieders worden uitgeschakeld met een opt-out via

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

of

http://www.networkadvertising.org/choices/.

Via Cross Device Marketing kan Google uw gebruiksgedrag onder bepaalde omstandigheden ook via diverse eindtoestellen volgen, zodat u waar mogelijk ook gepersonaliseerde advertenties worden getoond die verband houden met uw interesses als u een ander eindtoestel gebruikt. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat u toestemming heeft gegeven voor koppeling van uw browsergebruik aan uw bestaande Google-account. Meer informatie over Google Remarketing kunt u vinden op de Google-pagina

http://www.google.com/privacy/ads/

Online sollicitaties / Bekendmaking van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren via onze internetaanwezigheid. Bij deze digitale sollicitaties worden uw sollicitatiegegevens door ons elektronisch geregistreerd en verwerkt voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, slaan wij de gegevens die u bij uw sollicitatie aan ons heeft verstrekt, op in uw persoonlijke dossier, met het oog op de gebruikelijke organisationele en beheersprocedures - uiteraard met inachtneming van de verdere juridische verplichtingen.

Bij afwijzing van een sollicitatie verwijderen wij de aan ons verstrekte gegevens automatisch na vier weken. De gegevens worden echter niet verwijderd indien de gegevens vanwege wettelijke bepalingen of vanwege een bewijsplicht overeenkomstig de AGG langere tijd opgeslagen moeten worden - tot vier maanden - of tot aan de afronding van een rechtsprocedure. Rechtsgrondslag is in dit geval Art. 6, lid 1, sub f) AVG.

Indien u uitdrukkelijk akkoord gaat met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor opname in een databank voor sollicitanten of geïnteresseerden, worden gegevens verder verwerkt op grond van uw toestemming. In dat geval is de rechtsgrondslag Art. 6, lid 1, sub a) AVG. Uw toestemming kunt u uiteraard op elk moment ongedaan maken, overeenkomstig Art. 7 lid 3 AVG, door dit aan ons te melden, waarbij dit ook voor de toekomst geldt.