©

Belangrijk

Maatregelen bij door schimmel veroorzaakte schade

Vóór een schimmelsanering moeten steeds de oorzaken die tot de schimmel hebben geleid, worden vastgesteld en opgelost. De maatregelen die in het geval van schade moeten worden genomen, kunnen worden onderverdeeld in maatregelen op korte en op lange termijn.

Wanneer niet onmiddellijk met de saneringsmaatregelen kan worden begonnen, moeten aangetaste gebieden tijdelijk worden behandeld c.q. gedesinfecteerd, indien mogelijk zonder opdwarrelend stof te veroorzaken. Ook voor deze tijdelijke maatregelen moeten de algemene beschermingsmaatregelen voor biologische stoffen worden nageleefd.

Voor een succesvolle sanering is het aboluut noodzakelijk de oorzaak die heeft geleid tot de schimmelvorming te elimineren. Schade aan het gebouw moet worden gerepareerd en de bewoners moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen om schimmelvorming in de toekomst te vermijden.

Wat zijn de oorzaken van schimmelvorming?

De meest voorkomende oorzaak van schimmelvorming is een verhoogd vochtgehalte in het bouwmateriaal of op het oppervlak. Naast "vochtige muren" als gevolg van onvoldoende bescherming tegen slagregen of "optrekkend" vocht, ligt de oorzaak vaak in een ontoereikende isolatie van oude gebouwen, terwijl de ventilatiesnelheid door structurele veranderingen afneemt. Vaak worden nieuwe vensters geplaatst zonder daarbij de isolatie van de buitenmuren te verbeteren. Dit kan ertoe leiden dat de luchtvochtigheid naar het oppervlak van de muur stijgt, waardoor schimmelvorming ontstaat. Het is niet zelfs noodzakelijk dat condens wordt gevormd - een luchtvochtigheid van ca. 70% is al voldoende.

Bescherming van de hygiëne en arbeidsveiligheid

Voorafgaand aan een aanbesteding moet de opdrachtgever onderzoek doen naar de (vermoedelijk) aanwezige biologische agentia (raadpleeg hiervoor de wetgeving). Voor de bouwplanning moet de draagtijdbeperking conform BGR richtlijn 190 "Gebruik van ademhalingsapparatuur" in acht worden genomen. Wij raden aan om, vóór het begin van de werken, advies te vragen aan de bevoegde beroepsorganisatie om een optimale veiligheid en gezondheid te kunnen garanderen.

Algemene hygiënische maatregelen voor werken met biologische actieve stoffen wanneer er "geen specifiek risico" is

  • Taken voor bedrijven volgens de Arbowet en de wetgeving over biologische agentia
  • Rangorde van beschermingsmaatregelen
  • Preventief onderzoek inzake arbeidsgezondheidszorg