• Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
 • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant
  • Epoxy BS 2000 transparant

  Art.nr. 601104

  Epoxy BS 2000 transparant

  Watergedragen impregnering en grondering

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,01 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 100 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,14 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 800 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,05 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 105 mPas
  Hoedanigheid gelig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering voor het Remmers WDD systeem
  • Impregnering voor minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Uitstekende hechting op vele ondergronden
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

    Betonmax. 6 massa-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% vocht

    Anhydriet vloer max. 0,3 massa-% vocht

    Magnesiet vloer2 - 4 massa-% vocht

    Bij anhydriet en magnesiet dekvloeren moet indringing van vocht uit aangrenzende bouwdelen of bodem absoluut worden uitgesloten.

    In het algemeen bij anhydriet en magnesietvloeren altijd dampdoorlatende systemen toepassen.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond met geschikte maatregelen, bijv. stofvrij stralen, voorbereiden, zodat deze voldoet aan bovengenoemde eisen.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxy mortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75 : comp. B 25
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

    Op sterk zuigende ondergronden eventueel tot 20 vol.% water toevoegen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 60 min
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Het materiaal vol en zat op de ondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen, zodat de sporen in het oppervlak van de ondergrond volledig gevuld worden.

    Eventueel is het noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen.

    ca. 0,20 - 0,30 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

   • Impregnering / versteviging

    Het materiaal tot max. 10 massa-% water verdunnen en tot verzadiging op de ondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller in de ondergrond inwerken.

    Eventueel is het noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen.

    ca. 0,20 - 0,50 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriën vullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op niet zuigende of licht hydrofobe ondergronden kunnen door omstandigheden vernettingsproblemen optreden. In dit geval is een tweede laag noodzakelijk.

    Op basis van verschil in zuiging bij minerale ondergronden lijken geïmpregneerde vloeren vaak vlekkerig. Niet geschikt voor vloeren waar het aanzicht van belang is.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Het einde van de potlife is door het dikker worden van het materiaal of verhoging van de temperatuur niet herkenbaar. Daarom absoluut de maximum verwerkingstijd in acht nemen.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's